รวมพลังเยาวชนจิตอาสา พัฒนาริมแม่น้ำวัง เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 5 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 268 ครั้ง

นายฉลอง ของเดิม นายกสมาคมเครือข่ายคนรักษ์สิ่งแวดล้อมลำปาง พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา และประชาชนจากชุมชนบริเวณโดยรอบแม่น้ำวัง ร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และการดูแลรักษาและบำรุงต้นไม้ ดายหญ้า รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ให้กับต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้ ณ บริเวณริมแม่น้ำวัง จากสะพานบ้านดง ไปถึงเขื่อนยาง รวมระยะทาง 1 กิโลเมตร ให้มีความเติบโตและสมบูรณ์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย อีกทั้งเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นแหล่งอาหารชุมชน อีกทั้ง สามารถเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้ประชาชนในพื้นที่ และผู้มาเยือน และลดการกัดเซาะริมตลิ่งและป้องกันการบุกรุกพื้นที่ริมแม่น้ำ

กิจกรรมดังกล่าว สืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ตรงกับ “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คูคลอง แห่งชาติ” ซึ่งทางสมาคมเครือข่ายคนรักษ์สิ่งแวดล้อมลำปาง ได้มีการปลูกไม้ยืนต้น เพื่อสร้างแหล่งอาหารชุมชน บริเวณริมน้ำวัง ช่วงบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำวังบ้านดง ถึงเขื่อนยาง รวมระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ดังนี้ คือ ต้นยางนา จำนวน 250 ต้น ขี้เหล็ก 50 ต้น สะเดา 50 ต้น มะขามป้อม 50 ต้น ต้นแคนา 50 ต้น และกล้วยน้ำว้าจำนวน 100 ต้น

สำหรับสมาคมเครือข่ายคนรักษ์สิ่งแวดล้อมลำปาง ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่มีวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ กลุ่มเยาวชนที่เป็นกำลังของชาติในอนาคต ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

แม่น้ำวังถือเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ผ่านไหลผ่านตัวเมืองลำปาง เปรียบเหมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงพี่น้องประชาชนคนลำปาง มีต้นกำเนิดจากบริเวณทางตอนเหนือของน้ำตกวังแก้ว บนเทือกเขาผีปันน้ำในเขตอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปางไหลลงทางใต้ ผ่านอำเภอแจ้ห่ม อำเภอเมืองลำปาง อำเภอสบปราบ อำเภอแม่พริก อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ไปบรรจบกับแม่น้ำปิงบริเวณอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก รวมความยาวทั้งสิ้นประมาณ 460 กิโลเมตร แต่เดิมแม่น้ำวังใช้สำหรับขนส่งไม้ซุง ลักษณะน้ำใสสะอาด ประชาชนสองริมฝั่งใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และอุปโภค-บริโภค ปัจจุบันลำน้ำดังกล่าวมีลักษณะตื้นเขิน คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม โดยเฉพาะช่วงที่ไหลผ่านเขตอำเภอเมืองลำปาง สภาพริมตลิ่งมีวัชพืชขึ้นหนาแน่น ไม่สามารถใช้ประโยชน์ของพื้นที่ได้อย่างมีศักยภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันในการแก้ไขโดยรีบด่วน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ