มร.ลป. ถอดบทเรียนการทำงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 9 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 207 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางถอดบทเรียนการทำงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เตรียมพร้อมสู่เวทีแลกเปลี่ยนกับเครือข่ายทั่วประเทศปลายเดือนธันวาคม 2563 นี้

อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางภายใต้โครงการวิจัยเครือข่ายภาคเหนือ ประกอบด้วย ผศ.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช, ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร, อาจารย์ ดร.ชุตินิษฐ์ ปานคำ, อาจารย์ศักดิ์ชัย สีมากร ร่วมเวทีถอดบทเรียนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม หรือ Engagement University ณ ชุมชนศาลาบัวบก ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยมีภาคีเครือข่าย อาทิ ผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าผา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เกษตรอำเภอเกาะคา ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา และประธาน OTOP จังหวัดลำปาง เข้าร่วมเวทีดังกล่าว

อาจารย์ ดร. ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดเผยว่า หลังจากที่เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้รับทุนวิจัยในประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ใช้พื้นที่ชุมชนศาลาบัวบกเป็นพื้นที่เพื่อการวิจัย จึงต้องมีการดำเนินการวิจัยควบคู่กับการขับเคลื่อนกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมร่วมด้วย  ดังนั้น  การถอดบทเรียนในครั้งนี้จึงเป็นการถอดองค์ความรู้ ผลลัพธ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนและภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันดำเนินการในระยะเวลาที่ผ่านมา อันจะนำไปสู่การตอบสนองเป้าหมายหลักของการทำงานเป็นพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมซึ่งประกอบด้วย การมีส่วนร่วม (partnership) ประโยชน์ร่วมกัน (mutual benefit) การเรียนรู้ร่วมกัน (scholarship) และเกิดผลดีแก่สังคมที่วัดได้ (measurable social impact) ทั้งนี้  จากผลการถอดบทเรียนดังกล่าว คณะผู้วิจัยจะได้นำไปร่วมแลกเปลี่ยนกับเครือข่ายทั่วประเทศในวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ต่อไป

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ