เกษตรจังหวัดลำปางเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 10 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 274 ครั้ง

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชนระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2564

 

นางเยาวเรศ ทิฐธรรม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิง วรมนต์ แสงเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชนระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการความมั่นคงด้านอาหารฯ ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 34 คน

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการให้ความรู้เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตรสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ปี 2564 บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานเคหกิจเกษตร การสร้างและขยายผลความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์พื้นที่เพื่อจัดทำแผนการสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การสำรองพันธุ์พืช และฝึกปฏิบัติการแปรรูปถนอมอาหาร (แหนมหมู, เค้กนึ่ง, กิมจิ)

         ทั้งนี้  จากสถานการณ์ความไม่มั่นคงทางด้านอาหารและความปลอดภัย ทำให้ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะทุพโภชนาการและโภชนาการเกินและในอนาคตมีแนวโน้มมากยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบและประกาศใช้วาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนำ วาระแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติ (Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ“สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยในมาตรการระยะกลางที่ให้สิทธิในการดำรงอยู่ของเกษตรกร และความมั่นคงพอเพียงของอาหาร สิทธิในการเข้าถึงปัจจัยการผลิตอาหารและเข้าถึงทรัพยากร สิทธิการประกันความมั่นคงในผลตอบแทนจากผลผลิต สิทธิการเข้าถึงความยุติธรรมทางอาหาร สิทธิการรักษาวิธีการผลิตที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม รวมถึงหลักโครงสร้างของระบบการผลิตทางการเกษตรให้เกิดความเป็นธรรม และการมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงของเกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และได้เริ่มดำเนินงานโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครัวเรือนเกษตรกรมีความมั่นคงด้านอาหารและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นแกนนำร่วมกับชุมชนในการสร้างแหล่งอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษ มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับสมาชิกในครัวเรือนและมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหาร รวมทั้งมีการเก็บสำรองอาหารและเมล็ดพันธุ์เพียงพอกับความต้องการของครอบครัวและชุมชน

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ