สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) เริ่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย พัฒนาศักยภาพผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 19 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 201 ครั้ง

นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) เข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Unit : EPU) เพื่อเสริมศักยภาพด้านกฎหมายมุ่งสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลักสูตร “ผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์สัมมนา สามพรานภิรมย์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีนางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ พร้อมมอบนโยบาย “ทส. ยกกำลัง 2+4” แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม 120 คน

สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ อำนาจตามกฎหมายในการดำเนินงานในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อตอบสนองต่อข้อปัญหาการร้องเรียนที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างทันท่วงที

โดยมีวิทยากรจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ อาทิ จิตอาสา 904 กรมป่าไม้ กระทรวงสาธารณสุข กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมเจ้าท่า สำนักงานอัยการสูงสุด คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปทส.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพยาบาลสามพราน และกรมควบคุมมลพิษ

 

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ