จ.ลำปาง หารือการยกระดับให้ท่าอากาศยานลำปางเป็นสนามบินศุลกากร มุ่งเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 21 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 255 ครั้ง

(21 ธ.ค. 63) ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมหารือการกำหนดให้ท่าอากาศยานลำปางเป็นสนามบินศุลกากร ตามที่ด่านศุลกกรทำอากาศยานเชียงใหม่ให้ท่าอากาศยานลำปางแจ้งข้อมูลรายละเอียดและข้อเท็จจริงในเหตุผลและความจำเป็น เพื่อประกอบการนำเสนอต่อกระทรวงการคลังในการพิจรณาออกกฎกระทรวงให้ท่าอากาศยานลำปางเป็นสนามบินศุลกากร

ผู้แทนด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ให้ข้อมูลเรื่องเพื่อการพิจารณารายละเอียดข้อเท็จจริงเหตุผลและความจำเป็นเพื่อประกอบการนำเสนอต่อกระทรวงกาคลังในการพิจรณาออกกฎกระทรวงกำหนดให้ท่าอากาศยานลำปางเป็นสนามบินศุลกากร ประกอบด้วย (1) ความจำเป็นในการยกระดับสนามบินเป็นสนามบินศุลกากร (2) ความพร้อมของสนามบินในการรองรับเที่ยวบินจากต่างประเทศ (3) จำนวนเที่ยวบินและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการภายในสนามบิน (4) ปริมาณกิจกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ศุลกากร (5) ระยะทางระหว่างทำอากาศยานลำปางและสนามบินศุลกากรใกล้เคียง (6) หลักเกณฑ์อื่นๆ อันอาจใช้พิจารณาได้ (7) ท่าอากาศลำปางมีศักยภาพในอนาคตเพียงใด (8) ประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ หากประกาศให้ท่าอากาศยานลำปางเป็นสนามบินศุลกากรแล้ว จะส่งผลต่อเศรษฐกิของประเทศอย่างไร (9) ปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้า-ออก ณ ท่าอากาศยาน รวมถึงปริมาณสินค้าจากต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศไทย (10) แนวโน้มการนำเข้า-ส่งออกสินค้าที่ท่าอากาศยานลำปางในอนาคต (11) ความสามารถของสนามบินในการรองรับผู้โดยสารต่อปี (12) ความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้า/ออก ระหว่างประเทศ และ (13) ประโยชน์ของภาครัฐและเอกชนที่คาดว่าจะได้รับ

ด้านท่าอากาศยานลำปาง ได้แจ้งข้อมูลสถิติการขนส่งท่าอากาศยานลำปาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งมีจำนวนเที่ยวบิน 11,942 เที่ยวบิน มีจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการท่าอากาศยานลำปาง 590,921คน และปริมาณสินค้าที่ผ่านเข้า-ออก ณ ท่าอากาศยานลำปาง รวมถึงการเปลี่ยนถ่ายการขนส่งต่อมายังท่าอากาศยานลำปาง จำนวน 98,759 กิโลกรัม มีระยะทางระหว่างท่าอากาศยานลำปางและสนามบินศุลกากรใกล้เคียง คือ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประมาณ 102 กิโลเมตร (ข้อมูลจาก Google Maps : แผนที่) และหากท่าอากาศยานลำปางได้ประกาศเป็นสนามบินศุลกากร แนวโน้มการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่ท่าอากาศยานลำปางจะเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อภาครัฐและเอกชนในด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิของจังหวัดและของประเทศโดยรวม รวมถึงประชาชนจะได้รับการส่งเสริมและร่วมมือกันในการพัฒนาจังหวัด

ทั้งนี้ ผู้แทนหลายภาคส่วนในจังหวัดลำปาง ได้ร่วมเสนอความคิดเห็นและข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลผระกอบการพิจรณาออกกฎกระทรวงกำหนดให้ท่าอากาศยานลำปางเป็นสนามบินศุลกากร ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ