จ.ลำปาง ขานรับมาตรการเชิงรุกการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 28 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 207 ครั้ง

(28 ธ.ค. 63) ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 และพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ให้ทุกส่วนราชการกำหนดมาตรการเชิงรุกให้ชัดเจนตามกรอบอำนาจหน้าที่ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยให้จังหวัดและอำเภอใช้กลไกศูนย์อำนวยการป้องกันทุกระดับ ขับเคลื่อนการทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เน้นความเข้มงวดการขับขี่ปลอดภัย มีการบูรณาการทำงานร่วมกัน อีกทั้งเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของประชาชนตลอดช่วงเทศกาล

ขณะที่ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ปีที่ผ่านมาจังหวัดลำปาง เกิดอุบัติเหตุสะสมจำนวน 98 ครั้ง เป็นอันดับ 3 ของประเทศ ซึ่งอำเภอเมืองลำปางเป็นพื้นที่สีแดงมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม จังหวัดลำปาง มีการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี โดยมีการบูรณาการทำงานจากทุกภาคส่วนเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชน

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งนี้ ได้นำเสนอแผนบรูณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวคิด  "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทาง

ที่ห่างไกลจากอุบัติเหตุตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 5 ด้าน ได้แก่ (1)ด้านการบริหารจัดการ อาทิ จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ทั้งส่วนกลาง ระดับจังหวัด อำเภอ และอปท. (2)ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ด้วยการตรวจสอบลักษณะกายภาพถนน จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ และปรับปรุงแก้ไขให้มีความปลอดภัย และกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟให้มีความปลอดภัยในการสัญจร เป็นต้น (3)ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ด้วยการกำกับ ควบคุม ดูแลรถโดยสารสาธารณะ รถโดยสารไม่ประจำทาง พนักงานขับรถ และพนักงานประจำรถ ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด (4)ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้ง “ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์” อย่างเข้มข้นภายใต้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ (5)ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ โดยจัดเตรียมความพร้อมโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ