จ.ลำปาง ประกาศเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายหลังพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 30 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 628 ครั้ง

ตามที่จังหวัดลำปางปาง ได้ตรวจพบว่าชายชาวจังหวัดลำปางที่ปฏิบัติงานอยู่ที่จังหวัดระยองได้กลับมาเยี่ยมบ้าน และปรากฏว่าชายคนดังกล่าวมีผลการตรวจโรคโควิด-19 เป็นบวก และจากการสอบสวนโรคทราบว่าชายดังกล่าวได้ไปร่วมงานมงคลที่จัดขึ้นภายในจังหวัดลำปางและมีผู้ร่วมงานใกล้ชิดเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่การบริหารราชการจังหวัด ตามนโยนบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ณ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ในคราวประชุมคณะกรรมการโรคคิดต่อจังหวัดลำบาง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 จึงมีคำสั่งให้บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่ควบคุม และพื้นที่ควบคุมสูงสุด เมื่อเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำปาง ให้ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.พื้นที่ หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อพิจารณากลั่นกรองความเสี่ยงต่อการก่อกำเนิดโรคต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2548 และอาจจะได้รับโทษคามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ