ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ยับยั้งการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 230 ครั้ง

นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด รายละเอียดว่า ตามโทรสารราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 163 ลงวันที่ 10 มกราคม 2564 ศูนย์ริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เน้นย้ำให้จังหวัดดำเนินการตามข้อสั่งการเชิงนโยบาย เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) เกิดผลเป็นรูปธรรม นั้น

ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำมาตรการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในสถานการณ์การแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ผู้ว่าราชการชังหวัดดำเนินการ ดังนี้

1.พื้นที่จังหวัดชายแดน : ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพิ่มความเข้มขันในการจัดให้มีการฝาระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเข้าไปในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวด ด้วยการใช้กลไกทางปกครอง กลไกภาคประชาชน/ประขาสังคมที่มีอยู่

2.พื้นที่จังหวัดตอนใน : ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ตรวจตรา กำกับดูแลสถานประกอบการ รวมทั้งภาคเอกชน มิให้จ้างแรงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในห้วงเวลานี้

เพื่อให้เป็นไปตามมติศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง ตำรวจ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ดำเนินการตามมาตรการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ