จ.ลำปาง เชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย ประจำปี 2564

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 102 ครั้ง

นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และ นายภุชงค์  นักฟ้อน  ผู้จัดการเขต 3 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ “รอบวันทันข่าว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง FM 97 MHz ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง กระทรวงอุตสาหกรรมจึงมีนโยบายมุ่งเน้นให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพและมีการปรับตัวให้สามารถดำเนินธุรกิจในสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และมีสภาพคล่องทางการเงิน ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้เศรษฐกิจภายในประเทศสามารถฟื้นตัวและเข้มแข็งได้อย่างรวดเร็ว

          สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจึงเปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ผ่านโครงการสินเชื่อ “เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย” ประจำปี 2564 วงเงิน 1,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยมีวงเงินสินเชื่อต่อราย สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1% ตลอดสัญญา ปลอดชำระคืนเงินต้น สูงสุดไม่เกิน 1 ปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 7 ปี

          โดยวัตถุประสงค์เพื่อลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ เช่น สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร อุปกรณ์ ยานพาหนะหรือระบบงาน เพื่อเสริมสภาพคล่องหรือสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

                    ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนสินเชื่อต้องอยู่ในหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ คือ ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เป็นผู้ผลิต ให้บริการ ค้าปลีก ค้าส่งหรือผู้ใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครื่องมือทางการแพทย์ ผู้ผลิต/ผู้ใช้หุ่นยนต์ เครื่องจักรอัตโนมัติหรือระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ธุรกิจท่องเที่ยวหรือกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มธุรกิจ Tech Startup ซึ่งเป็นธุรกิจที่วางแผนมาเพื่อเติบโต            แบบก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีที่เป็นของใหม่ ซับซ้อน คู่แข่งน้อย มีความได้เปรียบทางธุรกิจในระยะยาว ธุรกิจต้องไม่เป็น NPLหรือถูกดำเนินคดี ณ วันที่ยื่นใบคำขอสินเชื่อกองทุนฯ ไม่เคยปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หรือไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และต้องไม่อยู่ระหว่างการได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากทุนหมุนเวียนที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว ได้แก่ 1) กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 3) สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงิน 10,000 ล้านบาท 4) โครงการฟื้นฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับ SMEs-คนตัวเล็ก วงเงิน 8,000 ล้านบาท 5) โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน วงเงิน 3,000 ล้านบาท

                   ทั้งนี้  สามารถยื่นคำขอสินเชื่อผ่านทางระบบที่ www.thaismefund.com ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 30 กันยายน 2564 (เว้นแต่วงเงินสินเชื่อจะหมดก่อน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพรประภา วรรณแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-217326 ต่อ 41-43, 080-1257135 หรือที่ นายอานุภาพ คำวิเศษ  ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาลำปาง  โทรศัพท์ 085-9807981  นางสาววราพร สีขันธ์  ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาลำปาง  โทรศัพท์ 054-821549, 085-9808134 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ