อ.เมืองลำปาง ปฏิบัติการเชิงรุกตั้งจุดตรวจผู้มีสารเสพติด ส่งบำบัดคืนคนดีสู่สังคม

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 3 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 166 ครั้ง

นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง มอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองลำปาง ที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านสบมาย รพ.สต.บ้านจำค่า ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 และม.10 ต.บ้านแลง ตั้งจุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ในพื้นที่ ม.8 และม.10 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง ตามโครงการตำบลมั่นคงฯ และโครงการค้นหาผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดฯ พบผู้มีสารเสพติด จำนวน 6 ราย นำเข้ากระบวนการบำบัดต่อไป

"โครงการตำบลมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด" มีเป้าหมายให้สังคมไทย ปลอดภัยจากยาเสพติด ด้วยการทำให้เกิดตำบลปลอดภัยจากยาเสพติด โดยอาจบูรณาการกลไกและกระบวนการขับเคลื่อนตาม "แผนตำบลสีขาว ปลอดภัยยาเสพติด" ของกรมการปกครอง ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง ที่มีภารกิจในการสำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเป้าหมายที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เสนอความต้องการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกับชุดปฏิบัติการตำบล ดำเนินการแจ้งเบาะแส/ข่าวสารผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยาเสพติด การค้นหา ชักจูงและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา พร้อมติดตามช่วยเหลือ ดูแล สร้างอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด การป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคทุกส่วน ได้แก่ สถานศึกษา สถานประกอบการ หมู่บ้าน ชุมชน และหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ