พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”กรมราชทัณฑ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 15 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 105 ครั้ง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 3 (2/3) ณ เรือนจำกลางลำปาง ซึ่งมีผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกอบรม รวมจำนวนทั้งสิ้น 132 คน เป็นเจ้าหน้าที่จำนวน 6 คน ผู้ต้องขังชาย จำนวน 104 คน ผู้ต้องขังหญิงจำนวน 22 คน ซึ่งทั้งหมดได้เข้ารับการฝึกอบรมลงมือปฏิบัติในโครงการดังกล่าว เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ วันที่ 1 - 14 กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้เข้ารับการฝึกทักษะใน 3 ขั้นตอน ได้แก่ การฝึกอบรมภาคทฤษฎีให้ผู้ต้องขังรู้จักการพึ่งพาตนเองด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ และลงมือปฏิบัติแปลงบททฤษฎีให้เป็นรูปธรรม ทั้งการออกแบบแนวคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็กตามภูมิสังคมลงบนกระดาษ สร้างพื้นที่จำลอง (Table Top Exercise) วางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อความพออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น พร้อมปฏิบัติ ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคมในพื้นที่ใช้ประโยชน์จริงขนาด 1 งาน หรือ 412 ตารางเมตร และมีการสรุปและประเมินผลเป็นขั้นตอนสุดท้าย
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมทั้งผู้ต้องขังซึ่งเมื่อพันโทษไปแล้ว ให้สามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก
การฝึกอบรมโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อสนองพระราชปณิธาน และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการ "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มนักโทษเด็ดขาด ที่คาดว่าจะได้รับพระราชทานอภัยโทษ และจะพ้นโทษในปี 2564 ในเรือนจำ 137 แห่ง มีความรู้ความเข้าใจ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบและส่งเสริมทักษะทางการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถบริหารจัดการพื้นที่สำหรับทำการเกษตรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นแนวทางให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งตนเองได้ มองเห็นโอกาสในการประกอบสัมมาชีพภายหลังพ้นโทษ ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนได้ลงมือทำ เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก สมดังพระราชปณิธานคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ