สนง.เกษตรจังหวัดลำปาง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 20 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 82 ครั้ง

นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ นายนวนิตย์ พลคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาชี้แจงและทำความเข้าใจแก่เกษตรกร ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของจังหวัดลำปาง โดยมีเกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร คณะกรรมการแปลงใหญ่จังหวัดลำปาง และเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมเวทีดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้  คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ต่อยอดด้านคุณภาพมาตรฐาน แปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม และเชื่อมโยงตลาด และสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนจากการผลิต การลดต้นทุนการผลิต รายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

สำหรับจังหวัดลำปางมีแปลงใหญ่ที่เสนอความต้องการโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จำนวน 33 แปลง งบประมาณ 69,336,975 บาท แยกเป็น 3 ชนิดสินค้า ได้แก่ 1) แปลงใหญ่ยางพารา จำนวน 2 แปลง 2) แปลงใหญ่ข้าว จำนวน 6  แปลง 3) แปลงใหญ่อื่นๆ จำนวน 25 แปลง

โดยมีเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 1. เป็นแปลงใหญ่ที่ผ่านการรับรองและอยู่ในระบบ Co-farm.doae. go.th ของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้เสนอความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (5,250 แปลง) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 อนุมัติงบประมาณไว้แล้ว 2. เป็นแปลงใหญ่ที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณต้องไม่เกินวงเงินเดิมที่เคยเสนอขอความต้องการและได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 แล้ว 4. แปลงใหญ่ที่ขอรับการสนับสนุนโครงการฯ ต้องดำเนินกิจกรรมที่ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นๆ ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ทั้งนี้  แปลงใหญ่จะต้องได้รับการพัฒนาใน 3 มิติ โดยผ่านอย่างน้อย 1 มิติ จาก 3 มิติ  ได้แก่ 1. มีการใช้เทคโนโลยี/เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 2. มีการสร้างมูลค่าเพิ่ม 3. มีการเชื่อมโยงตลาด

สำหรับการจัดเวทีฯ ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการยกระดับแปลใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด รวมทั้งเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ส่งผลให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ