มร.ลป. จัดเวทีเรียนรู้แผนแม่บทชุมชน ระดับตำบล/แผนพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 10 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 125 ครั้ง

อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ : เวทีทบทวนศักยภาพ ปัญหา และการเรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนแม่บทชุมชน ระดับตำบล/แผนพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมโชควัฒนา เครือสหพัฒน์ลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจากนายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุม

ทั้งนี้  การประชุมฯ ครั้งนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผน พัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวางแผนและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมให้แก่คนในชุมชน รวมทั้งบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางสังคม ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นำร่องในจังหวัดลำพูน ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นพพร นิลณรงค์ นักวิชาการอิสระ อดีตผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง บรรยายหัวข้อ “แผนแม่บทชุมชนระดับตำบล/แผนพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” ในยุคปัจจุบัน และปฏิบัติการกลุ่มเพื่อทบทวนสภาพปัญหา ความต้องการของพื้นที่ระดับตำบล

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ