กรมโยธาฯ เตรียมจัดประชุมวางผังภาคเหนือ (กลุ่มภาคเหนือตอนบน) ระหว่าง 29 - 30 มี.ค. 64 ที่ จ.เชียงใหม่

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 23 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 143 ครั้ง

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการวางผังนโยบายระดับภาค  ภาคเหนือครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงกำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด (กลุ่มภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน) ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมแกรนด์วิว 3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้  เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากทุกภาคส่วน อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานดังกล่าว โดยแบ่งการประชุมออกเป็น 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. การประชุมเชิงปฏิบัติการ และเวลา 13.00 - 16.00 น. การประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัดเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา ความต้องการและทิศทางการพัฒนาภาค

และครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. การประชุมเชิงปฏิบัติการ  และเวลา 13.00 - 16.00 น. การประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนาภาค

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรอิสระ ผู้แทนสถาบันการศึกษาและวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน ประชาสังคมและภาคประชาชน รวมทั้งสื่อมวลชนที่ร่วมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ประมาณ 300 คน

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ