เทศบาลนครลำปาง แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 24 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 182 ครั้ง

เทศบาลนครลำปาง แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ได้ ให้แจ้งเหตุผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main) โดยกรอกข้อมูล ดังนี้้ เลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน  ชื่อภาษาไทย (ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ) นามสกุลภาษาไทย วันเดือนปีเกิดที่ปรากฏในบัตรประชาชน และกดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ จากนั้น กดปุ่มตรวจสอบข้อมูล โดยระบบจะปรากฏ ชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเภทการเลือกตั้ง และวันที่เลือกตั้ง

ตัวเลือกเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 7 ข้อ ประกอบด้วย (1.)มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล  (2.)เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (3.)เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (4.)เดินทางออกนอกราชอาณาจักร (5.)มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร (6.)ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง (7.)เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

ทั้งนี้ การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีสามารถแจ้งเหตุภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2564 - วันที่ 27 มีนาคม 2564) หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2564 - วันที่ 4 เมษายน 2564)

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ