คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง เตรียมมาตรการเฝ้าระวังในช่วงเทศกาลสงกรานต์

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 28 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 122 ครั้ง

นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ในการเตรียมมาตรการเฝ้าระวังในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของจังหวัดลำปาง ดังนี้

มาตรการเฝ้าระวัง (1.)การเฝ้าระวังในชุมชน: การเฝ้าระวัง/ติดตาม บุคคลที่เข้ามาในพื้นที่ แรงงานเพื่อนบ้าน/ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกโดยการสุ่มตรวจหาเชื้อในกลุ่มประชากรเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เช่น ในสถานประกอบการ เรือนจำ สถานบันเทิง ตลาด เป็นต้น (2.)มาตรการเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยในสถานบริการ: การจัดตั้งคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ และสุ่มตรวจตัวอย่างในผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจทุกสัปดาห์ และผู้ป่วยปอดอักเสบจากชุมชนทุกราย เพื่อเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาล การเฝ้าระวัง เชิงรุกในบุคลากรสาธารณสุข

มาตรการเตรียมความพร้อมรับการระบาด (1.)มาตรการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาล : สำรวจ/จัดทำ/จัดหา ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ให้เป็นปัจจุบันและเพียงพอ จัดเตรียม/จัดวางระบบ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ตลอดจนมีแพทย์ผู้ให้คำปรึกษา เตรียมความพร้อมของหอผู้ป่วยสำหรับการดูแล รักษาผู้ป่วย (2.) มาตรการเพิ่มศักยภาพ ทีมเฝ้าระวังและสอบสวนโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการ : เตรียมทีมสอบสวนโรคที่พร้อมปฏิบัติการตลอดเวลาและทีมติดตามผู้ป่วยและผู้สัมผัส รวมทั้งบุคลากรที่สัมผัสโรค จนครบระยะเวลาที่กำหนด และความพร้อมห้องตรวจปฏิบัติการของโรงพยาบาลลำปางตลอด 24 ชั่วโมง

มาตรการเพิ่มความตระหนัก และการปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT (1.) การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ : ให้ประชาชน หน่วยงาน สถานประกอบการ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรค (DMHTT) ผ่านช่องทางต่างๆ (2.)            บริการสายด่วน : ให้ความรู้ และคำปรึกษา

มาตรการทางด้านการบริหารจัดการ การควบคุม กำกับ ติดตาม (1.)            การออกมาตรการต่างๆ : ผ่านคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด (2.)การควบคุม กำกับ ติดตามการใช้มาตรการทางกฎหมาย : โดยทีม ศปก.ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และทีมผู้นำชุมชน อสม.

ทั้งนี้ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ข้อมูล ณ 27 มี.ค. 64) ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก มีผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 126,700,364 คน เสียชีวิต 2,779,741 คน (ร้อยละ 2.2) ในส่วนของประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยันสะสม 28,657 คน เสียชีวิต 94 คน (ร้อยละ 0.32) สถานการณ์การติดเชื้อในประเทศไทยระลอกใหม่ (15 ธันวาคม 256327 มีนาคม 2564) พบผู้ป่วยยืนยันสะสม 25,629 คน เสียชีวิต 34 คน (ร้อยละ 0.13) ซึ่งเกิด Cluster ใหม่ คือ แคมป์คนงานก่อสร้างจังหวัดสมุทรปราการ พบ 17 คน  สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ในจังหวัดลำปาง (24 พฤศจิกายน 256327 มีนาคม 2564) พบผู้ป่วยยืนยันสะสม 3 ราย หายป่วยแล้ว 3 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต พบผู้ป่วยรายแรกที่อำเภอเมืองลำปาง เมื่อเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งมีประวัติการเดินทางมาจากจังหวัดระยอง และมีการตรวจค้นหาในผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 1,205 ราย พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นเพื่อนผู้ป่วย จำนวน 2 ราย ข้อมูลการเฝ้าระวังในจังหวัดลำปาง มีผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) สะสม จำนวน 141 ราย คงเหลืออยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง 5 ราย นอกจากนี้มีการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางไป/มาจากพื้นที่เสี่ยง สะสมจำนวน 22,220 ราย คงเหลืออยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง 56 ราย

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ