ผลคะแนนการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร อย่างไม่เป็นทางการ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 29 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 90 ครั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ดำเนินการรวมผลคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร อย่างไม่เป็นทางการ เรียงลำดับตามผู้ได้คะแนนสูงสุด ดังนี้

ลำดับที่ 1 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้คะแนน 17,701 คะแนน คิดเป็น 56.01%

ลำดับที่ 2 นายดนูดล วรรณปลูก ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้คะแนน 13,903 คะแนน คิดเป็น 43.99%

ทั้งนี้ ผลการนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 96 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 49,973 คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 35,071 คน (คิดเป็นร้อยละ 70.18) บัตรดี 31,604 บัตร (คิดเป็นร้อยละ 90.11) บัตรเสีย 1,536 บัตร (คิดเป็นร้อยละ 4.38) และบัตรที่ทำเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 1,931 บัตร (คิดเป็นร้อยละ 5.51)

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ