กฟผ.แม่เมาะ มอบหนังสือชี้แจงต่อกลุ่มผู้นำชุมชน และผู้แทนภาคประชาชน อ.แม่เมาะ ยืนยัน กฟผ. เน้นความมั่นคงทางพลังงานเป็นหลัก พร้อมดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนฯ ตามแผน PDP2018 Revision 1

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 31 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 99 ครั้ง

นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยนายประกอบ ปะระมะ หัวหน้ากองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เข้ามอบหนังสือชี้แจงลงนามโดยนายพลศรี สุวิศิษฎ์อาษา รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ทำการแทนผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต่อ นายถนอม กุลพินิจมาลา กำนันตำบลสบป้าด ในฐานะประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่เมาะ และนายสมมุติ หาลือ ตัวแทนภาคประชาชน อ.แม่เมาะ

กรณีกลุ่มผู้นำชุมชน และผู้แทนภาคประชาชน อ.แม่เมาะ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าการ กฟผ. และกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เพื่อขอความชัดเจนในประเด็นที่มีสื่อแหล่งหนึ่ง เผยแพร่ข้อมูลอ้างอิงว่าในการประชุมของกระทรวงพลังงาน ได้มีการเสนอให้สั่งหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะบางหน่วย ในปี 2572 เพื่อลดกำลังการผลิตและซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศทดแทน ทำให้ราษฎรในพื้นที่ อ.แม่เมาะ บางส่วน มีความกังวลว่าจะกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องการจ้างงานของคนในพื้นที่  ที่ส่งผลถึงเศรษฐกิจภาพรวม ตลอดจนเกรงว่าค่าไฟฟ้าอาจสูงขึ้นเนื่องจากต้นทุนในการนำเข้า

ทั้งนี้ กฟผ. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงาน ให้ชี้แจงเพื่อคลายความกังวลของชุมชน อ.แม่เมาะ และแสดงความขอบคุณที่ชุมชนได้ร่วมแสดงความเห็นต่อการดำเนินการของ กฟผ.แม่เมาะ โดยปัจจุบัน กฟผ. ยังคงดำเนินการพัฒนาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ( PDP 2018 Revision1)  ที่กำหนดให้ปลดโรงไฟฟ้าแม่เมาะบางหน่วยผลิตออกจากระบบตามความเสื่อมสภาพและอายุการใช้งานที่มากว่า 30 ปี ดังนั้น เพื่อให้มีกำลังผลิตไฟฟ้าที่เพียงพอในการรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคเหนือ แผน PDP2018 Revision 1 จึงกำหนดให้มีการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 (MMRP2) ที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง 660 เมกะวัตต์ และมีแผนจ่ายไฟเข้าสู่ระบบในปี 2569 ซึ่งจะสอดคล้องกับปริมาณถ่านหินลิกไนต์ที่เหลืออยู่เพียงพอสำหรับผลิตไฟฟ้าได้อีก 25 ปี 

ปัจจุบัน โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)   โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ทั้งนี้ หลังจากรายงาน EHIA  ได้รับความเห็นชอบจาก คชก. แล้ว จะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นขึ้นอีก 1 ครั้ง ราวกลางปี 2564 โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ก่อนนำข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่ได้ ไปประกอบรายงานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการต่อไป

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ไฟฟ้าในปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งกระทบต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศและทั่วโลก ทำให้การใช้ไฟฟ้าของประเทศลดต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนกำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ ให้สอดคล้องตามสถานการณ์ด้านพลังงาน และสอดรับกับแนวโน้มของโลกที่เน้นพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ทั้งนี้ หากได้รับการอนุมัติโครงการ กฟผ. มีความพร้อมในการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 ทันที

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ