จังหวัดลำปางออกหนังสือด่วนที่สุดควบคุมการเดินทางของเจ้าหน้าที่รัฐ หลังพบยอดผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 14 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 117 ครั้ง

จังหวัดลำปางออกหนังสือด่วนที่สุด เรื่องวิธีปฏิบัติในการเดินทางกลับจากจังหวัดอื่นสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัดลำปาง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันจึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการเดินทางกลับมาจากจังหวัดอื่นให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่ประจำอยู่ในเขตจังหวัดลำปางให้เป็นไปในทิศทางเดียว โดยมีใจความสำคัญดังนี้

1)กรณีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่ประจำอยู่ในเขตจังหวัดลำปางได้เดินทางกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวหรือเดินทางไปท่องเที่ยวและได้เดินทางกลับเข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดลำปางจะต้องจัดทำบันทึกลำดับเหตุการณ์โดยละเอียดและให้ประเมินตนเองรายงานให้จังหวัดทราบตามแบบรายงานที่กำหนดโดยทันที

2)กรณีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่ประจำอยู่ในเขตจังหวัดลำปางได้เดินทางกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวหรือเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วได้เดินทางกลับเข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดลำปางจะต้องจัดทำบันทึกลำดับเหตุการณ์ไทม์ไลน์โดยละเอียด ให้ประเมินตนเองและรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารสังกัดแล้วแต่กรณีทราบโดยทันทีและให้หัวหน้าหน่วยงานสำเนาเอกสารดังกล่าวพร้อมรับรองความถูกต้องเสนอให้จังหวัดทราบด้วย

3)กรณีพบว่าได้เดินทางไปในสถานที่เสี่ยง ให้บุคคลตามข้อ 1 และ 2 ให้งดการไปปฏิบัติงานที่สำนักงาน/หน่วยงานในวันที่ 16 เมษายน 2564 และให้ดำเนินการลาตามระเบียบของทางราชการต่อผู้บังคับบัญชาพร้อมทั้งให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง(work from home) และหรือกักกันตัวเองเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน หากสงสัยหรือมีอาการใดๆผิดปกติให้ติดต่อบุคลากรทางการแพทย์ทันทีรวมถึงต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขที่ประกาศอย่างเคร่งครัด

4)สำหรับบุคคลตามข้อ 1 และ 2 ที่ประเมินตนเองและตรวจสอบไทม์ไลน์แล้วมิได้เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงและมีความเสี่ยงต่ำให้เข้าปฏิบัติงานตามปกติโดยเฝ้าระวังตนเอง ประเมินตนเองหากมีอาการใดๆผิดปกติให้ติดต่อบุคลากรทางการแพทย์ทันทีรวมถึงทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขที่ประกาศอย่างเคร่งครัด

5)ให้ส่วนราชการ หน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง(work from home)ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและลักษณะงานของส่วนราชการ/หน่วยงานและหรือการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาปฏิบัติงานโดยต้องเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ทุกคนเพื่อลดความเสี่ยงภายในองค์กรฯ

 

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ของจังหวัดลำปาง วันที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. มีจำนวน 78 ราย เข้ารับการรักษาอยู่ในอำเภอต่าง ๆ ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง 37 ราย อำเภอแจ้ห่ม 15 ราย อำเภอเกาะคา 9 ราย อำเภอแม่เมาะ 6 ราย อำเภอเสริมงาม 5 ราย อำเภอแม่ทะ 4 ราย อำเภอห้างฉัตร 1 ราย และอำเภองาว 1 ราย สำหรับอำเภอที่ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อได้แก่ อำเภอวังเหนือ อำเภอแม่พริก อำเภอสบปราบและอำเภอเถิน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัจฉราพร ปวงจันทร์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ