จ.ลำปาง พิจารณาโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาคุณชีวิตประชาชน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 5 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 489 ครั้ง

บ่ายวันนี้ (5 ก.พ. 63) ที่ห้องชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประชุมร่วมกับคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และขยายผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านต่างๆ ของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัด รวมทั้งปัญหาอุปสรรค อาทิ โครงการอันเนื่องมาจกพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ 131 โครงการ รวมถึงโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างการตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่ออำเภอเมืองลำปาง อำเภอเมืองปาน และอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง อันเนื่องมาจากพะราชดำริ และกิจกรรมการป้องกันรักษาพื้นที่ป่าในพื้นที่โครงการฯ โครงการพัฒนาบ้านแม่ต๋ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านอื่น ๆ อีกทั้ง ความคืบหน้าการดำเนินโครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพรราชดำริ และการดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดลำปาง  

จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณากลั่นกรองเลือกโครงการพัฒนากิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี หมู่ที่ 8 บ้านศาลาบัวบก ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา งบประมาณ 200,119 บาท ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด รวมถึงมีความพร้อมในการดำเนินการและได้มีการตรวจสอบในประเด็นที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ