จ.ลำปาง ผ่อนคลายมาตรการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ลดลงกว่าเดิม

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 17 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 437 ครั้ง

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ปรับระดับการกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์ คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 4 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ) พื้นที่ควบคุมสูงสุด จำนวน 17 จังหวัด และพื้นที่ควบคุม จำนวน 46 จังหวัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

 

สำหรับจังหวัดลำปางอยู่ในพื้นที่ควบคุม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ได้ลดลง อยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้เป็นอย่างดีด้วยความร่วมมือที่ดีของประชาชน จังหวัดลำปางจึงกำหนดมาตรการลดลงกว่าเดิม โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 23 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติในเขตท้องที่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ในการประชุม ครั้งที่ 22/2564 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 จึงมีคำสั่ง ดังนี้

 

  1. ยกเลิกคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 1570/2564 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 คำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 1856/2564 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 คำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 1899/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 และคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 2210/2564 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้แทน
  2. ยังคงปิดสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
  3. ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
  4. มาตรการควบคุมสำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ และระเบียบ รวมทั้ง มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ดังนี้

            (4.1) การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มภายในร้านได้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

           (4.2) ห้ามจำหน่าย หรือบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านอาหาร ตามข้อ 1)

          (4.3) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา 21.00 นาฬิกา โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ และงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

          (4.4) โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้สามารถใช้อาคารสถานที่ได้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แล้วแต่กรณีกำหนดโดยให้ดำเนินการตามคำแนะนำของทางราชการและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

          (4.5) สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดให้บริการได้ และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจำกัดจำนวนผู้ชม/ผู้เล่นในสนาม

 

ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นผู้รับผิดชอบ กำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติ อนึ่ง การดำเนินการตามคำสั่งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตามมาตรา 16 ของพระราชกำหนดดังกล่าว

 

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และอาจจะได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ