เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรเขตพื้นที่ชลประทานอ่างเก็บน้ำแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 18 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 111 ครั้ง

นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายเกรียงไกร โนคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมมอบพันธุ์กบนา จำนวน 16,000 ตัว และอาหารกบ จำนวน 3,200 กิโลกรัม ซึ่งเป็นกิจกรรมของโครงการย่อยส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ บริเวณพื้นที่การเกษตรในเขตพื้นที่ชลประทานอ่างเก็บน้ำแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรจังหวัดลำปาง  ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากโครงการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ประมงอำเภอเมืองปาน และเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 ราย โดยทยอยเดินทางเข้ารับปัจจัยการผลิต

ทั้งนี้ เกษตรกรกลุ่มดังกล่าวได้รับการอบรมการเลี้ยงกบนาในกระชังจากสำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ต่อมาได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการนำกบไปเลี้ยงในกระชังบกที่ได้รับ พบว่ามีความพร้อมในการเลี้ยง คาดว่าจะสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ