หน่วยงาน พม.ลำปาง จับมือเร่งเยี่ยวยากลุ่มเปราะบางผู้ได้รับกระทบโควิด 19 รอบ 3 ลดปัญหาทางสังคมระดับพื้นที่

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 24 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 250 ครั้ง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางสาวชุติพร คำลือ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม และนางสาวกันณิการ์ จานชา ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมวาระเร่งด่วนตามโครงการบูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ณ ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบโรคติดไวรัสโคโรน่า 2019 และข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เรื่อง การเร่งรัดช่วยเหลือดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยและประชาชนกลุ่มเปราะบาง

 

หน่วยงาน พม.ลำปาง จับมือเร่งเยี่ยวยากลุ่มเปราะบางผู้ได้รับกระทบโควิด 19 รอบ 3 ลดปัญหาทางสังคมระดับพื้นที่

 

วัน  24 พฤษภาคม 2564 นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางสาวชุติพร คำลือ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม และนางสาวกันณิการ์ จานชา ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมวาระเร่งด่วนตามโครงการบูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ณ ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบโรคติดไวรัสโคโรน่า 2019 และข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เรื่อง การเร่งรัดช่วยเหลือดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยและประชาชนกลุ่มเปราะบาง

 

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ขับเคลื่อนโครงการให้บริการเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่เดือดร้อนขาดผู้ดูแลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยให้ อพม.พร้อมเจ้าหน้าที่ พม. ทั่วประเทศ เข้าช่วยกลุ่มเปราะบาง อย่างไรก็ตามหากประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วนโทร.1300

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ