จ.ลำปาง หนุนเยาวชนพื้นที่สูงคิดสร้างนวัตกรรมชุมชนปกาเกอะญอ สร้างสังคมเข็มแข็ง "ภายใต้พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and share”

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 15 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 89 ครั้ง

ที่โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภออำเภองาว จังหวัดลำปาง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “ภายใต้พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and share” โดยมี นายวันชัย เกตแก้ว นายอำเภองาว หัวหน้าหน่วยงาน one Home สังกัดกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำปาง ประธาน อพม.อำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

นางปิยะนาถ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ การพัฒนาสังคม การสังคมสงเคราะห์ รวมถึงการให้การคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ์ และจัดบริการหรือจัดกิจกรรมตามโครงการพิเศษแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถพึ่งพาตนเองและอยู่ในสังคมได้ สร้างชุมชนปลอดภัยดูแลสังคมอย่างปกติสุข ตลอดจนส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ จะเห็นได้ว่าการจัดโครงการในครั้งนี้กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ โดยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลาปาง ได้มุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นจิตสาธารณะ มีการช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปันสร้างประโยชน์สุขให้กับตนเองครอบครัว ชุมชน และสังคม ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทางสังคม รวมถึงการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านการช่วยเหลือ เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาทางสังคมร่วมกัน ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถพึ่งพาตนเองได้และนาไปสู่การเป็นสังคมแห่งสันติสุข เอื้ออาทร ให้น่าอยู่ และยั่งยืน

โครงการอบรม “ภายใต้พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and share” ครั้งนี้ ได้บูรณาการภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนำไปสู่การขับเคลื่อนงานด้านการช่วยเหลือ มีมีเด็ก เยาวชน และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 44 คน รูปแบบการดำเนินกิจกรรมประกอบด้วยร่วมกันคิดวิเคราะห์ปัญหาชุมชน รวมถึงการออกแบบนวัตรกรรม 1 กิจกรรม โดยใช้ทุนทางสังคมที่ชุมชนมีอยู่ให้สอดคล้องบริบทในพื้นที่เพื่อนำไปแก้ปัญหาพัฒนาชุมชนต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ