จ.ลำปาง หนุนชุมชนบนพื้นที่สูงเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนจังหวัด

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 19 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 98 ครั้ง

ที่โรงเรียนบ้านวังใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จ.ลำปาง โดยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง จัดโครงการ “เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ชุมชนบนพื้นที่สูง ภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนจังหวัด”  มีนายจำลักษ์  กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ ปลัดอำเภอวังเหนือ, รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล , หัวหน้าหน่วยงาน One Home พม.ลำปาง, ประธาน อพม.ตำบลร่องเคาะ , กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม

นางปิยะนาถ  พูลพิพัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณ ตามนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ชุมชนบนพื้นที่สูง โดยสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เหมาะสม สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ทุนทางสังคมและวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน เน้นให้ราษฎรบนพื้นที่สูง มีอาชีพและรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้กับราษฎรบนพื้นที่สูงสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานและภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย “ราษฎรบนพื้นที่สูงมีคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับภูมิสังคม” การจัดโครงการครั้งนี้มีราษฎรบนพื้นที่สูงกลุ่มชนเผ่าเมี่ยน เข้าร่วม จำนวน 30 คน รูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย การอบรมความรู้เรื่องผ้า ทฤษฎีการใช้ด้ายในการตกแต่งผ้า การเย็บประกอบตัวกระเป๋า พวงกุญแจ การใส่ซิป ใส่ซับใน รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติเย็บกระเป๋าและพวงกุญแจด้วยมือ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร.0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ