อธิบดีกรมธนารักษ์ เตรียมลงพื้นที่ จ.ลำปาง หาแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกของราษฎรบริเวณเขื่อนกิ่วลม 

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 29 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 235 ครั้ง

นางเขมฤดี  จันทร์คง ธนารักษ์พื้นที่ลำปาง เปิดเผยว่า นายยุทธนา  หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะ มีกำหนดเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลป. 1213 (บ้านสำเภาทอง) ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกของราษฎรบริเวณเขื่อนกิ่วลม

สรุปข้อเท็จจริง การนำที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลป. 1213 (บ้านสำเภาทอง) ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง (อ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม) โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 มอบนโยบายให้กระทรวงการคลังดำเนินนโยบายการขอคืนที่ดินราชพัสดุที่ส่วนราชการหน่วยงานครอบครองเกินความจำเป็นและหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อนำมาให้เกษตรกรเช่าทำการเกษตร ตามโครงการ 1 ล้านไร่ โดยมอบหมายให้กรมธนารักษ์ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน เบื้องต้นและคัดเลือกที่ดินแปลงที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ 1,000 ไร่ขึ้นไป และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2551 ให้กรมธนารักษ์นำที่ดินราชพัสดุมาจัดให้เช่าทำการเกษตรปลูกพืชอาหารและพืชทดแทนพลังงาน

ต่อมา กรมธนารักษ์ได้กำหนดกลยุทธศาสตร์การบริหารที่ราชพัสดุเชิงสังคมสนองตามนโยบายรัฐบาลในการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการตามโครงการรัฐเอื้อราษฎร์

บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ลป. 1213 ตำบลบ้านสา - ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เนื้อที่ 19,175-0-49 ไร่ (หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 3756/2514) ได้มาโดยการจัดซื้อจากราษฎรบางส่วน และการสำรวจของกรมชลประทานตามโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม ปัจจุบันกรมชลประทานเป็นผู้ใช้ประโยชน์เพื่อการชลประทานจากข้อมูลที่ได้รับรายงาน ทราบว่า เมื่อประมาณ พ.ศ 2516 (เป็นเวลา 48 ปี) มีราษฎรได้เข้ามาอยู่อาศัยและทำกินบริเวณรอบ ๆ อ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม (บ้านสำเภาทอง) เดิมประกอบอาชีพเป็นชาวประมงหาปลาในอ่างเก็บน้ำเพื่อขายเลี้ยงชีพ ต่อมาได้เริ่มปลูกสร้างบ้านเรือนรอบอ่างเก็บน้ำ และปลูกพืช ทำสวน ทำการเกษตร เป็นจำนวน 188 ราย คิดเป็นเนื้อที่รวมประมาณ 333-1-09 ไร่

ปัจจุบันกลุ่มราษฎรทุกรายมีความประสงค์เข้าสู่กระบวนการเช่าที่ราชพัสดุและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของทางราชการทุกประการในการนี้ กรมธนารักษ์ โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปางได้ประสานงานร่วมกับกรมชลประทานในฐานะส่วนราชการที่ครอบครองและใช้ประโยชน์ เพื่อหาแนวทางเชิงนโยบายและบรูณาการร่วมกันในการแก้ไขการบุกรุกของราษฎรบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม อีกทั้งสำนักงานธนารักษ์ลำปางได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงราษฎรที่บุกรุกที่ดินแปลงดังกล่าว ให้ทราบถึงการละเมิดและการบุกรุกที่ดินของรัฐให้เข้าใจในกฎระเบียบและสิทธิในการเข้าอยู่อาศัยและทำกินในที่ราชพัสดุและผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมในบริเวณอ่างเก็บน้ำและเขตเช่าตามระเบียบของกรมชลประทาน อีกทั้งแจ้งให้ทราบและเข้าใจถึงเงื่อนไข กรณีที่หากเกิดน้ำท่วมทำให้ชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งพืชผลทางการเกษตรกรเสียหาย ทางกลุ่มราษฎรจะต้องไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากทางราชการ โดยต้องทำเป็นบันทึกเงื่อนไขหรือข้อตกลงกันไว้ ซึ่งราษฎรทุกรายยินยอมรับเงื่อนไขทุกประการ ตามที่ราชการกำหนด

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี/ พิมพ์ลภัส เมืองจันทึก (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ