สิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ตรวจวิเคราะห์หาสารมลพิษในตัวอย่างน้ำดิบและน้ำประปา ของระบบประปาหมู่บ้าน ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 29 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 280 ครั้ง

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เปิดเผยว่า ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้รับตัวอย่างน้ำดิบและน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารมลพิษในตัวอย่างน้ำ จำนวน 81 ตัวอย่าง โดยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำรายพารามิเตอร์ตามเกณฑ์คุณภาพของแหล่งน้ำแต่ละประเภท ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง สี ความขุ่น คลอไรด์ ฟลูออไรด์ ซัลเฟต ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ บีโอดี ความกระด้าง สารละลายได้ทั้งหมด ของแข็งทั้งหมด ไนเตรท ไนไตรท์ แอมโมเนีย โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ฟิคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย อีโคไลและโลหะหนัก เพื่อนำผลการทดสอบที่ได้เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำ ได้แก่ แหล่งน้ำผิวดิน ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ แหล่งน้ำใต้ดิน ตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และน้ำประปา ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ประกาศของกรมอนามัย พ.ศ.2563

ทั้งนี้ ในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทางห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ทดสอบได้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก.17025-2561 (ISO/IEC 17025: 2017) ที่ได้รับการรับรองอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผลการทดสอบมีความถูกต้องและแม่นยำ เป็นที่น่าเชื่อถือ หากการดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำแล้วเสร็จ จะจัดส่งรายงานผลการทดสอบให้แก่คณะทำงานโครงการฯ เพื่อนำผลข้อมูลไปใช้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี/ พิมพ์ลภัส เมืองจันทึก (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ