กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 15 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 95 ครั้ง

นายระพีศักดิ์  มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ โดยที่ประชุมได้นำเสนอแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วย (1.)การประเมินคาร์บอน ได้แก่ การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นในองค์กร การประเมินข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับจังหวัด และการชดเชยคาร์บอน (2.)การลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ การประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่ดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกโดยใช้กลไก LESS และการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในภาคป่าไม้และการพัฒนาเป็นโครงการ T-VER และ (3.)องค์ความรู้อื่นๆ ได้แก่ การตั้งเป้าหมายลดก๊าซเรือกระจกด้วย Science based target และการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

ที่ประชุมได้มีการหารือพร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็นเพื่อหาแนวทางและทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยในระยะแรกเห็นควรมีการสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค เข้าเป็นผู้ทวนสอบเพื่อขับเคลื่อนงาน ตลอดจนการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการดำเนินงานร่วมกันในอนาคตต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ