สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 26 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 295 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน จำนวน 2 ตัวอย่าง บริเวณต้นน้ำ (โรงไฟฟ้าพลังน้ำ), บริเวณท้ายน้ำ (จุดบรรจบลำห้วยแม่มอญกับจุดระบายน้ำแร่) และน้ำประปา จำนวน 1 ตัวอย่าง บริเวณโรงกรองน้ำประปาให้แก่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง พร้อมทั้งได้สาธิตวิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ การตอบข้อซักถามในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำให้แก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติฯ และได้ส่งตัวอย่างน้ำทั้ง 3 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทดสอบสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เมื่อได้ผลการวิเคราะห์แล้วจะทำการประเมินคุณภาพน้ำและแจ้งให้อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนทราบและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

การตรวจวิเคราะห์หาสารมลพิษในตัวอย่างน้ำผิวดินและน้ำประปาอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารมลพิษในตัวอย่างน้ำ จำนวนทั้งหมด 3 ตัวอย่าง โดยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบ ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ รายพารามิเตอร์ตามเกณฑ์คุณภาพของแหล่งน้ำแต่ละประเภท จำนวนทั้งหมด 28 พารามิเตอร์ ได้แก่ ค่าความเป็นกรดและด่าง ความขุ่น สี คลอไรด์ ฟลูออไรด์ ซัลเฟต ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ บีโอดี ความกระด้าง สารละลายได้ทั้งหมด ของแข็งทั้งหมด สารแขวนลอย ไนเตรท ไนไตรท์ แอมโมเนีย ฟอสฟอรัส โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย อีโคไล และโลหะหนัก เพื่อนำผลการทดสอบที่ได้เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ และน้ำประปา ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ประกาศของกรมอนามัย พ.ศ.2563 ทั้งนี้ ในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทางห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ทดสอบได้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก.17025-2561 (ISO/IEC 17025: 2017) ที่ได้รับการรับรองอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผลการทดสอบมีความถูกต้องและแม่นยำ เป็นที่น่าเชื่อถือ 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ