จังหวัดลำปาง ประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 20 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 138 ครั้ง

จังหวัดลำปาง ประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564

นายชาตรี  ธินนท์  พัฒนาการจังหวัดลำปาง เป็นประธานคณะกรรมการติดตามและประกวดกองทุน   แม่ของแผ่นดินจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจังหวัดลำปาง ปี 2564 ประกอบด้วย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการ พัฒนาชุมชน,ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลำปาง

และนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ลงพื้นที่ติดตามกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านนาบอน

หมู่ 2 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามและรับฟังผลการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เพื่อคัดเลือกกองทุนแม่ของ แผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดของจังหวัดลำปาง ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ " โคก หนอง นา โมเดล" แปลงพื้นที่นางปวริศา สีธิอินใจ ครัวเรือนต้นแบบ ณ บ้านมั่ว หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ใช้แบบมาตรฐานกรมการพัฒนาชุมชน ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ สัดส่วน 1:1  ดินร่วนปนทราย การขุดปรับพื้นที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ  โดยได้ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น อาทิ ยางนา ,พะยุง, จามจุรีและ มะขามป้อม  ไม้ผล ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอม มะม่วง ฯลฯ การปลูกหญ้าพันธุ์เนเปียร์,ลูซี่ และปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆ นอกจากนี้ยังทำการเลี้ยงวัว เลี้ยงปลานิล ,

เลี้ยงกบและ เลี้ยงเป็ด ในบ่อน้ำที่ขุดใหม่และบ่อเดิมอีกด้วย

นางปวริศา เจ้าของแปลง กล่าวว่ารู้สึกดีใจอย่างมากที่วันนี้ทางท่านพัฒนาการจังหวัดลำปางและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดได้มาเยี่ยมแปลงของตัวเอง และยืนยันว่าตัวเองมีความตั้งใจที่จะนำความรู้ตามแนวทางศาสตร์พระราชามา

ปรับใช้ เพื่อการพึ่งตนเองของครอบครัวอย่างยั่งยืนและกล่าวว่าตอนนี้เพิ่งเริ่มปรับพื้นที่ แต่คาดว่าหลังจากนี้ไม่เกิน 1 ปี

ผืนดินแห่งนี้จะเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ ธัญญาหารต่างๆ  และมีความมั่นคงทางอาหารได้อย่างแน่นอน

นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่าการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ  2564 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระปณิธานของสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ให้ประชาชนเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเป็นการเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้าน/ชุมชม และยังกล่าวว่าปัญหาการแพร่แกระจายของยาเสพติดเป็นปัญหาที่พวกเราทุกคนต้องร่วมกันแก้ไขเพื่อลูกหลานของเราในอนาคต กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไข ปัญหาดังกล่าว ด้านการป้องกันและปราบปรามเพียง อย่างเดียวนั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ คงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนช่วยกันเฝ้าระวัง สอดส่องดูแลไม่ให้ยาเสพติดแพร่กระจายเข้ามายังชุมชนและครอบครัวของเรา

สำหรับจังหวัดลำปาง ดำเนินการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน มีกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 297 กองทุน/ชุมชน โดยได้รับพระราชทานเงินขวัญถุง กองทุนละ 8,000 บาท มีคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของ แผ่นดินระดับจังหวัด/อำเภอ จำนวน 14 คณะ  สำหรับการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นการขยายพลังแห่งความดีของคน ในหมู่บ้าน/ชุมชน เสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ ร่วมกันภายในหมู่บ้าน/ชุมชน สนับสนุนกิจกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจแบพอเพียง พึ่งพาตนเองเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้  ในการดำเนินการประกวดได้ปฏิบัติตาม มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชุติกาญจน์ เหล่าชัย
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ