กรมกิจการผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2564 “สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน”

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 23 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 291 ครั้ง

นางสาวพีรญา นพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) จังหวัดลำปาง เข้าร่วมการประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2564 ผ่านระบบ video conference ซึ่งกรมกิจการผู้สูงอายุจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม  2564 ที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด “สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน” ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุและทุกภาคส่วนที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมและมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อประเด็นหรือข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและผู้สูงอายุ ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอ ซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมไปสู่สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนอย่างมีคุณภาพ

          ทั้งนี้  ได้รับเกียรติจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวปาฐกถาพิเศษ ผ่านระบบ Zoom Meeting ในหัวข้อ “นโยบายรัฐกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อนำไปสู่สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน”

          นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการนำเสนอบทสัมภาษณ์ของนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในประเด็น “ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนในอนาคต” กิจกรรมการประกวดหนังสั้นภายใต้หัวข้อ “สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนอย่างมีคุณภาพในยุค Covid-19” และการระดมความคิดเห็นในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและฉันทามติในประเด็นการเสริมทักษะอาชีพใหม่หรืออาชีพทางเลือกและรายได้ของผู้สูงอายุในประเทศไทยและระบบการบูรณาการบริการสังคมและสุขภาพเพื่อการพัฒนาผู้สูงอายุไทย  รวมทั้งการส่งมอบข้อเสนอนโยบายจากการประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2564 ให้แก่กรมกิจการผู้สูงอายุ

          โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ อาทิ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักประสานการพัฒนานโยบายรองรับสังคมสูงวัย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ องค์กรด้านผู้สูงอายุ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 400 คน

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ