จ.ลำปาง สืบสานองค์ความรู้ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าพื้นถิ่น ปรับตัวสู้โควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 24 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 272 ครั้ง

           นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ถ่ายทำวีดิทัศน์องค์ความรู้ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าพื้นถิ่น จังหวัดลำปาง ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product Of Thailand : CPOT) และผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าพื้นถิ่น จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ อนุรักษ์ และส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าพื้นถิ่น ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิ พื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ที่ร้านผ้าตีนจกแก้วใจ ผ้าไทยทอมือโบราณ ตำบลสบตุ๋ย, พื้นที่อำเภอสบปราบ ที่กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านน้ำหลง ตำบลสมัย, พื้นที่อำเภอเสริมงาม ที่ศูนย์เรียนรู้ผ้าทอมือ "ตูบแก้วมา" ตำบลเสริมซ้าย และพื้นที่อำเภอเถิน ที่กลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านปางกุ่ม ตำบลแม่ปะ, ที่ที่ทำการกลุ่มเจียระไนแก้วโป่งข่าม นาบ้านไร่ ตำบลแม่ถอด และกลุ่มทอผ้าบ้านท่าช้าง ตำบลแม่วะ

ทั้งนี้  ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย Cultural Product Of Thailand : CPOT หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาต่อยอดมาจากวัฒนธรรมไทย มีคุณค่า ความหมาย เรื่องราว ด้านวัฒนธรรม อันเป็นรากเหง้าที่ได้รับการสืบสาน สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ บ่งบอกอัตลักษณ์ และสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์

โดยกระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายเร่งขับเคลื่อนการสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ CPOT ให้สามารถยกระดับสินค้าให้มีคุณค่า มีมูลค่าเพิ่มให้ได้มากกว่าร้อยละ 10 และให้มีความทันสมัยตรงกับความต้องการของผู้บริโภค พร้อมส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ เพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนเติบโตมากขึ้น

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง 081-3879756
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ