ลำปาง Kick off ฟ้าทะลายโจร 1 ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ขับเคลื่อนสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต้านภัยโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 1 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 138 ครั้ง

วันที่ 1 กันยายน  2564 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม “Kick off ฟ้าทะลายโจร 1 ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ต้านภัยโควิด-19 ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมี นายนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี นายอำเภอห้างฉัตร เป็นประธานในพิธีเปิด และมีตัวแทนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมกิจกรรม
ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การมอบต้นฟ้าทะลายโจรแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอห้างฉัตร, การแสดงนิทรรศการขับเคลื่อนสมุนไพรและฟ้าทะลายโจรในเขตปฏิรูปที่ดิน, การบรรยายให้ความรู้เรื่องการปลูกฟ้าทะลายโจร ประโยชน์ของสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และสมุนไพรพื้นบ้าน เช่น ขิง ขมิ้นชัน กระชาย, การขยายพันธุ์และการอนุรักษ์สมุนไพรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และการสาธิตระบบน้ำหยดแรงดันต่ำ เป็นต้น
ทั้งนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีนโยบายในการเร่งขับเคลื่อนการปลูกพืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร และสมุนไพรสร้างภูมิคุ้มกันอื่น ๆ เช่น ขิง ข่า กระชายขาว ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อใช้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สนับสนุนกล้าฟ้าทะลายโจรแก่ ส.ป.ก.จังหวัด 72 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 820,000 ต้น ต่อ 82,000 ครัวเรือน และสำหรับศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 200,000 ต้น ต่อ 20,000 ครัวเรือน และในส่วนของจังหวัดลำปางมีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการแจกจ่ายตันกล้าสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง จำนวนทั้งสิ้น 13 อำเภอ จำนวน 1,300 ราย ฟ้าทะลายโจร 13,000 ต้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนพันธุ์ และองค์ความรู้ในการปลูกและใช้ประโยชน์สมุนพรฟ้าทะลายโจรให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
สำหรับการสนับสนุนฟ้าทะลายโจร 1,020,000 ต้น สู่ครัวเรือนในเขตปฏิรูปที่ดินนั้น เป็นการคัดเลือกพันธุ์ที่ปลูกแล้วมีคุณภาพ ได้ผลผลิตมาก และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ ในการตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกสมุนไพร สนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการ การตลาด รวมทั้งปัจจัยการผลิต โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ และสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตลอดจนส่งเสริมเรื่องการตรวจสอบคุณภาพและรับรองมาตรฐานสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ