เทศบาลนครลำปางเดินหน้าจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 – 2570

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 6 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 183 ครั้ง

วันนี้ (6 กันยายน 2564) ที่ห้องประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลำปาง (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริการ สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อรับทราบนโยบายและแจ้งแนวทางการพัฒนา พร้อมรับทราบปัญหา ความต้องการของชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้  ปัจจุบัน เทศบาลนครลำปาง มีการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ซึ่งจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เทศบาลจะต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยการจัดทำแผนฯ จะต้องมีการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ เป็นต้น โดย ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้นำเสนอกรอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลนครลำปาง พร้อมนำแนวทางการพัฒนาและนโยบายจากผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาชน มาระดมความคิดเห็นวิเคราะห์ข้อมูล (SWOT) และกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมกันต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ