ลำปาง สถานการณ์น้ำในอ่าง 135 แห่ง มีปริมาณน้ำ 218.594 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 44.32 ของความจุอ่างทั้งหมด

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 13 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 98 ครั้ง

โครงการชลประทานลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 เปิดเผยสถานการณ์น้ำในเขตจังหวัดลำปาง อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมทั้งหมด 135 แห่ง มีความจุระดับเก็บกักรวม 493.272 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 218.594 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 44.32 ของความจุอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งหมด ปริมาณน้ำที่สามารถนำมาใช้การได้จำนวนทั้งสิ้น 188.004 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 38.11 ของความจุรวมกันทั้งหมด แยกเป็น เขื่อนกิ่วลม มีความจุระดับเก็บกักรวม 106.220 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 56.486 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 52.18 ของความจุอ่างเก็บน้ำ มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้ 52.140 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 49.84 เขื่อนกิ่วคอหมา มีความจุระดับเก็บกักรวม 170.288 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 58.340 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 34.26 ของความจุอ่างเก็บน้ำ มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้ 52.140 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 30.62 ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 29 แห่ง มีความจุระดับเก็บกักรวม 158.198 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 79.375 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 50.23 ของความจุอ่างเก็บน้ำ มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้ 65.295 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 41.53 ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 104 แห่ง มีความจุระดับเก็บกักรวม 58.740 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 24.393 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 41.53 ของความจุอ่างเก็บน้ำ มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้ 17.633 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 30.02

ผลการเพาะปลูกข้าวนาปี ปี 2564 ในเขตพื้นที่ชลประทานต่าง ๆ จังหวัดลำปาง ได้แก่ โครงการชลประทานลำปาง แผนการเพาะปลูก (ชลประทานขนาดกลาง) 72,644 ไร่ ผลการเพาะปลูก 86,999 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง แผนการเพาะปลูก 67,500 ไร่ ผลการเพาะปลูก 65,048 ไร่ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา แผนการเพาะปลูก 85,079 ไร่ ผลการเพาะปลูก 85,079 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด 225,223 ไร่ ผลการเพาะปลูก 237,126 ไร่

สำหรับแผนการเตรียมความพร้อมการใช้เครื่องจักรกรณีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมาตรการเตรียมความพร้อมและแนวทางการช่วยเหลือ มีการติดตาม วิเคราะห์ แนวโน้มสถานการณ์และสั่งการโดยศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) และโครงการชลประทานลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 ได้เตรียมความพร้อมและได้ให้ความช่วยเหลือ คือ รถบรรทุกน้ำ 6 คัน เครื่องสูบน้ำ 37 เครื่อง รถบรรทุกติดเครน ขนาด 3-5 ตัน 5 คัน รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 4 คัน รถบรรทุกเทท้าย 10 คัน และรถขุด 4 คัน ทั้งนี้ประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือได้ทางหมายเลขสายด่วน 1460

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ