พช.ลำปาง เดินหน้าโครงการชุมชนใสสะอาด ส่งเสริมการมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริต 13 อำเภอ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 51 ครั้ง

นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้แผนงานบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีพัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง /เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และเครือข่ายผู้นำ/กลุ่มองค์กร ทั้ง 13 อำเภอๆ ละ 10 คน เข้าร่วมอบรมฯ พร้อมนำไปขยายผลสู่ระดับพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้  โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและเครือข่ายการพัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาชนด้านความโปร่งใส โดยได้รับเกียรติจากนางวรรณภา ปัญญาผูก เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนร่วม, ความละอายไม่ทนต่อการทุจริต, STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต และพลเมืองกับความรับผิดชอบสังคม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ