ลำปาง เดินหน้าจับฉลากแปลงจัดสรรรองรับการอพยพราษฎร 4 หมู่บ้าน จำนวน 819 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 20 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 301 ครั้ง

วันที่ 20 กันยายน 2564 ที่อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง นายศรัณยู  มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีจับฉลากแปลงจัดสรรรองรับการอพยพราษฎร 4 หมู่บ้าน ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2564 โดยมี นายกิติกร  โล่ห์สุนทร ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน, คณะอนุกรรมการจัดราษฎรเข้าอยู่อาศัยในพื้นที่จัดสรร, ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ, หน่วยงานราชการ, หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงราษฎรและผู้นำชุมชน เข้าร่วมพิธี

นายศรัณยู  มีทองคำ กล่าวว่า จากที่คณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เป็นประธาน ได้เห็นชอบและมีประกาศรายชื่อราษฎรผู้ผ่านหลักเกณฑ์ที่จะมีสิทธิจับฉลากในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 819 ราย จนนำมาสู่การพิธีจับฉลากแปลงจัดสรรฯ ในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญขั้นตอนหนึ่งที่ต้องแสดงถึงความโปร่งใสและเป็นธรรมในการดำเนินการ สำหรับในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาตามประกาศดังกล่าว ได้ทำการขออุทธรณ์และอยู่ในระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอน ซึ่งกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร ได้ให้ความสำคัญและติดตามเร่งรัดงานอพยพมาโดยตลอด

นายศรัณยู  มีทองคำ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันพื้นที่ที่รัฐได้จัดสรรให้แก่ราษฎรได้เข้าอยู่อาศัยเริ่มจะหายากมากขึ้น เพราะจำนวนราษฎรของประเทศเพิ่มมากขึ้นแต่จำนวนที่ดินยังคงมีอยู่เท่าเดิม จึงขอให้ประชาชนได้หวงแหนที่ดินของตนเอง อย่าได้ไปจำหน่าย จ่ายโอน ปกปักรักษาให้สามารถอยู่อาศัยและทำกินได้สืบชั่วลูกหลานสืบไป และขอให้ทุกท่านได้ภูมิใจว่าการจับฉลากแปลงจัดสรรในวันนี้ได้แสดงถึงการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรอีกส่วนหนึ่งด้วย

ขณะที่ นายบุญเทียร  คําภิระปาวงศ์ หัวหน้าโครงการจัดการที่ดินและอพยพเหมืองแม่เมาะ      (หก-มม.) กฟผ.แม่เมาะ ในฐานะผู้แทนคณะอนุกรรมการจัดราษฎรเข้าอยู่อาศัยในพื้นที่จัดสรร กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 เห็นชอบในหลักการให้อพยพราษฎร 5 หมู่บ้านพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ไปยังพื้นที่รองรับการอพยพ โดยจัดสรรให้แก่ราษฎรที่อพยพครอบครัวละไม่เกิน 1 ไร่นั้น ในส่วนของราษฎร 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 1 , บ้านดง หมู่ที่ 2 , บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ที่ 7  และบ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดง คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพร้อมที่จะรองรับการเข้าอยู่อาศัย ทั้งวัด , โรงเรียน , สาธารณูปโภค , อ่างเก็บน้ำ , ระบบชลประทานในพื้นที่จัดสรร เป็นต้น

ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน จึงมีมติและมอบหมายให้จับฉลากแปลงจัดสรรสำหรับราษฎรที่มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 และประกาศเรื่องเดียวกัน ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 ซึ่งมีราษฎรที่ผ่าน หลักเกณฑ์จาก 4 หมู่บ้าน ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง มีจำนวน ทั้งสิ้น 819 ราย ดังนี้ (1.) ราษฎรอพยพบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวน 264 ราย (2.) ราษฎรอพยพบ้านดง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวน 158 ราย (3.) ราษฎรอพยพบ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวน 192 ราย และ (4.) ราษฎรอพยพบ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวน 205 ราย

นายบุญเทียร  คําภิระปาวงศ์ กล่าวเพิ่มว่า ในการจัดงานครั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้รับการสนับสนุนสถานที่และการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ส่วนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ตามขั้นตอนในการจับฉลาก ตลอดจนการดูแลรักษาความปลอดภัยได้รับความอนุเคราะห์จากกฟผ.แม่เมาะ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ด้าน นายกิติกร  โล่ห์สุนทร กล่าวแสดงความยินดีกับราษฎรทั้ง 4 หมู่บ้าน ต.บ้านดง ที่วันนี้ได้จับฉลากแปลงจัดสรรฯ ตามที่รอคอยกันมาอย่างยาวนาน วันนี้ได้ลงพื้นที่ลงมาดูด้วยตัวเอง เห็นการดำเนินการเป็นไปด้วยดี และฝากราษฎรทุกคนการที่เราได้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่ ซึ่งเหมือนกับการสร้างบ้านใหม่ การจับฉลากบางคนอาจได้แปลงที่ไม่ติดเพื่อนบ้านและญาติพี่น้องเดิมที่คุ้นเคย ก็ขอให้พูดคุยเจรจากัน ร่วมไม้ร่วมมือพร้อมใจกันสร้างบ้านขึ้นมาใหม่ พร้อมกันนี้ ขอบคุณหลายภาคส่วนที่ทำให้เกิดการจับฉลากในครั้งนี้ ทั้งจังหวัดลำปางโดยผู้ว่าราชการจังหวัด , พลังงานจังหวัดลำปาง , กฟผ. และหน่วยงานอื่นๆ ทีร่วมกันผลักดัน ตอนนี้ยังอีก 1 หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยคิง ที่ยังสรุปผลไม่เสร็จ แต่อย่างน้อย 4 หมู่บ้านดำเนินการลุล่วงไปแล้ว นับได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการดำเนินการส่วนที่เหลือต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ