กฟผ.แม่เมาะ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 22 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 729 ครั้ง

     วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2563) ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 3 ในการทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง แสดงความเห็น จำนวน 2,293 คน โดยมีผู้ลงชื่อแสดงความคิดเห็นด้วยวาจา จำนวน 39 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากประชาชนในพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่ ต.สบป้าด ต.จางเหนือ ต.นาสัก ต.บ้านดง และ ต.แม่เมาะ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง และประชาชนทั่วไป

     รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า สำหรับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล และความจำเป็นในการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนสมบูรณ์ของร่างรายงานฯ รวมถึงได้แสดงข้อคิดเห็นต่างๆ เพิ่มเติมจาก ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ให้ครบถ้วนรอบด้าน.

     ด้าน ดร.เบญจภรณ์  บุณยพุกกณะ ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษา กล่าวว่า การจัดประชุมรับฟังความเห็นในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ EHIA ของโครงการ ทั้งด้านผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มาตรการป้องกันและแก้ไข รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบ ซึ่งเปิดทุกภาคส่วน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการให้ครอบคลุมครบถ้วน

     สำหรับสิ่งที่ประชาชนยังมีความกังวล เช่น การควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง การดูแลด้านสุขภาพของชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ การบริหารงบประมาณกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้า รวมถึงการจ้างแรงงานให้ทำงานใน กฟผ.แม่เมาะ และการสร้างงานให้กับลูกหลานในชุมชน เป็นต้น ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้ง 3 เวที จะเป็นประโยชน์ในการจัดทำรายงานศึกษาผลกระทบดังกล่าว

     สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 ใช้ถ่านหินลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะเป็นเชื้อเพลิง มีขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 660 เมกะวัตต์ สร้างขึ้นเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 8-9 ซึ่งมีอายุการใช้งานครบ 30 ปีแล้ว ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) โดยโรงไฟฟ้าทดแทนจะมีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี 2569

     ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อร่างรายงาน ได้จนถึงวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 โดยส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไปที่ E-Mail: weenittha_w@team.co.th และ rattiya_n@team.co.th หรือ โทรศัพท์ติดต่อ คุณวีณิฐฐา วรเกียรติธนากร และคุณรัตติยา งามประดิษฐ์ โทรศัพท์ 0-2509-9000 กด 2322 หรือ 2315 โทรศัพท์มือถือ 061-564-4480 โทรสาร 0-2509-9047 หรือ ส่งใบแสดงความคิดเห็นไปยัง บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขที่ 152 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ชั้น 13 โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ