จ.ลำปาง เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 21 ตุลาคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 19 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 111 ครั้ง

นายสิธิชัย  จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรอิสระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารองค์กรภาคธุรกิจ/เอกชน และองค์กรภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 พร้อมกันในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2564 หรือที่เห็นสมควร โดยมีกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดินใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ ในพื้นที่ต่างๆ อาทิ บริเวณหน่วยงาน โรงเรียน ศาสนสถาน ป่าชุมชน ป่าในเมือง ฯลฯ และหากดำเนินการกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เพื่อรายงานกรมป่าไม้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ กรมป่าไม้ แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 อนุมัติให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ซึ่งจังหวัดลำปางได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 5423 0550

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ