จ.ลำปาง 23 หน่วยงาน ลงนาม MOU เดินหน้าโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการแก้ไขปัญหาความยากจน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 41 ครั้ง

ที่ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทางด้าน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 และพร้อมด้วยผู้แทน 23 หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "การพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง" เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง และคนจนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดลำปาง ให้ครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวม สนับสนุนให้มีการเก็บฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และคนจนกลุ่มเป้าหมายระดับจังหวัดลำปาง รวมถึงสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง และคนจนกลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้

พร้อมกันนี้ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้กล่าวแนะนำโครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งมีการจัดเสวนาหัวข้อ "แนวทางการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ พื้นที่จังหวัดลำปาง" ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ