สวท.ลำปาง เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น ประเภทสื่อโซเชียลมีเดียดีเด่น จาก กอ.รมน.ภาค 3

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 28 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 71 ครั้ง

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 (กอ.รมน.ภาค 3) โดย กอ.รมน.ลำปาง จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่นของจังหวัดลำปาง โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง เป็นประธานมอบฯ ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องไอยราศุภสร อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

สื่อมวลชนที่ได้รับคัดเลือกสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่นของจังหวัดลำปาง แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 1.ประเภทสื่อวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น ได้แก่ นายขวัญสุริยัน ศรีวิกูล 2.ประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียงดีเด่น ได้แก่ ร้อยโทหญิงนันทา หอมแก่นจันทร์ 3.ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ดีเด่น ได้แก่ นายวสันต์ คำบุญทา และ 4.ประเภทสื่อโซเชียลมีเดียดีเด่น ได้แก่ นายอนุพงษ์ ตาจินะ , นายอัมฤทธิ์ จานุวี นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ สวท.ลำปาง และนางสาววริษฐา ภัคดี

ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 มีดำริให้กองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ คัดเลือกสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่นภายในจังหวัด ในการเผยแพร่ข้อมูลให้กับประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งเป็นการสร้างการรับรู้ตามนโยบายของรัฐบาล และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการสร้างความมั่นคงด้านข้อมูลข่าวสารให้กับประเทศชาติ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ