วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดให้โหลดฟรี E-Book ข้อมูล 13 กลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 21 ครั้ง

          สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการสนับสนุนจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการสำรวจ และจัดทำข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ ข้อมูลมรดกภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ และรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 13 กลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วย ปกาเกอญอ โปว์ กะแย กะยัน กะยอ ไทใหญ่ คนเมือง ละว้า ลาหู่ ลีชู มัง ปะโอ และจีนยูนนาน ผ่านการสัมภาษณ์ รวบรวมองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำมาสังเคราะห์ และจัดทำฐานข้อมูล

            เพื่อเป็นฐานข้อมูล เผยแพร่แก่ ผู้สนใจ หรือใช้เป็นข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาที่เหมาะสม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ประเพณีวัฒนธรรม และการดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ขององค์ความรู้ ภูมิปัญญา และคุณค่าทางวิถีของชุมชน ที่ดีงาม ปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม เกิดความรัก ความหวงแหนในวิถีชีวิต และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการจัดการข้อมูลภูมิปัญญาชุมชนชาติพันธุ์ ในการเตรียมขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมต่อไป โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ https://drive.google.com/.../1y3qgJeyJgbz.../view... หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ