สำนักงาน กปร. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎรขอพระราชทานเพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 278 ครั้ง

สำนักงานชลประทานที่ 2 เปิดเผยว่า นายภาณุวัสส์ ยิ้มศิริวัฒนะ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 2 มอบหมายให้ นายกิตติคุณ ปวงแก้ว หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเขตพื้นจังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2565 กรณี นายสุศักดิ์ ติมาลาศักดิ์ ราษฎรบ้านนาบ้านไร่ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ขอพระราชทานโครงการพัฒนาเขื่อนแก้มลิงและฝายชะลอน้ำ กรณี นางจันทร์คำ หอมแก่นจันทร์ กำนันตำบลวิเชตนคร และราษฎรตำบลวิเชตนครและตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ขอพระราชทานความช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซมฝายแม่มอน และกรณี พระอธิการสันติสุข ญาณเมธี เจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่ง เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ขอพระราชทานแหล่งน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคในชุมชน มี นายดำรงค์ หินโม ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ 31 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ราษฎรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค สำหรับทำการเกษตรในฤดูแล้ง และเพื่อป้องกันบรรเทาปัญหาอุทกภัยของราษฎรทางด้านท้ายน้ำที่มักเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ