โรงเรียนผู้สูงอายุเรือนจำกลางลำปาง แห่งแรกในประเทศไทย เปิดสอนนักเรียนสูงวัย รุ่นที่ 2

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 965 ครั้ง

(28 ก.พ. 2563) เรือนจำกลางลำปาง ร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง จัดพิธีเปิดโรเรียนผู้สูงอยุเรือนจำกลางลำปาง รุ่นที่ 2 ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคารฝ่ายการศึกษาฯ เรือนจำกลางลำปาง ตามที่กรมราชทัณฑ์ กระทรวงผุติธรรม ร่วมกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุต้องราชทัณฑ์ เนื่องจากเรือนจำเป็นชุมชนหนึ่งที่มีประชากรอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก และมีประชากรวัยสูงอายุจำนวนมากเช่นเดียวกับสังคมภายนอก  ซึ่งผู้สูงอายุเหล่านี้ต้องการการพัฒนาที่เหมาะสมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถปรับตัวและเห็นคุณค่าในตัวเอง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในเรือนจำได้ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ เพื่อการกลับไปอยู่กับครอบครัวและชุมชนได้อย่างปกติสุข โดยเรือนจำกลางลำปางได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเรือนจำกลางลำปาง เป็นแห่งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 และได้สานต่อโครงการสืบต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

ทางด้าน นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า ถือเป็นวันสำคัญของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุในเรือนจำ ที่จะได้มีโอกาสเข้าสู่การเป็นนักเรียนโรงเรียนผู้สูอายุ ได้เรียนรู้วิชาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วิชาชีวิต เช่น การใช้ชีวิตในวัยสูงอายุ วิชาชีพ เช่น งานฝีมือและการประดิษฐ์ และวิชาการ เช่น กฎหมายและสิทธิประโยชน์ผู้สูงอายุ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ