ขนส่งลำปาง ขานรับทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน มุ่งเสริมสร้างศักยภาพพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 2 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 526 ครั้ง

นายเอนก ชัยพิริยพิทักษ์ ขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินการของประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ให้สอดคล้องกับประกาศเจตนารมณ์ปฏิญญามอสโก ที่ได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดย 1 ใน 5 แนวทางการดำเนินการ คือ "การดำเนินการเพื่อให้มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้ถนนทุกกลุ่ม (Influence road user ehavior)" ซึ่งจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแก่บุคลากรในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนที่เป็นพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการ ในฐานะเป็นบุคลากรภาครัฐที่สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้รถใช้ถนนแก่บุคคลภายนอก เพราะมีผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของหน่วยงาน และแม้จะปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับรถแล้วก็ยังคงมีความจำเป็นต้องเพิ่มพูนทักษะความรู้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ รวมทั้งการปลุกจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ความมีน้ำใจและวินัจราจร เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จึงกำหนดจัดให้มีการอบรมพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการในจังหวัดลำปาง ทั้งสังกัดส่วนกลางและสังกัดส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอื่นของรัฐ และองค์กรอิสระ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้นจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 100 คน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งรายชื่อได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง โทร. 0 5431 5172 หรือสายด่วน 1584 ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ