จ.ลำปาง ประกาศการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องใน "วันวิสาขบูชา" เน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด 19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 15 พ.ค. 2565
  • อ่าน : 90 ครั้ง

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงนามประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา" ประจำปี 2565 ระบุว่า ด้วยวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้งที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติให้วันวิสาบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก และให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก กอปรกับประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก และประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

พระพุทธศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทย เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบัติ กล่อมเกลาจิตใจ ดังนั้น จังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะสงฆ์ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน วัด สถานศึกษา และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมใจกันถือปฏิบัติเป็นพุทธบูชาในกิจกรรมการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดังนี้

1. ขอความร่วมมือวัด ส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ประดับธงชาติ ธงตราเสมาธรรมจักรตามความเหมาะสม

2. เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ถวายสังฆทาน รักษาศีล ลด ละ เลิก อบายมุขทุกชนิด เจริญสมาธิจิตตภาวนา และประกอบพิธีเวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้าน หรือเวียนเทียนออนไลน์

3. ขอความร่วมมือสถานศึกษา จัดนิทรรศการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา" และกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนตามความเหมาะสม

4. ขอความร่วมมือร้านค้า สถานบริการต่างๆ งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565

5. การจัดกิจกรรมใดๆ ควรหลีกเลี่ยงการรวมคนเป็นจำนวนมาก ควรจัดแบ่งช่วงระยะเวลาให้พุทธศาสนิกชนมาปฏิบัติกิจกรรมเหลื่อมเวลากัน ควรจัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอยู่ประจำจุดตรวจคัดกรอง การเว้นระยะห่าง การใส่หน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์และการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น

6. ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และกิจกรรม Big Cleaning Day

ทั้งนี้ การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา" ต้องคำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาล ประกาศของกระทรวง สาธารณสุข และประกาศ/มาตรการป้องกันของจังหวัดลำปางที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ