อบจ.ลำปาง จับมือ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) หารือ "แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า" พื้นที่อ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 28 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1158 ครั้ง

นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) กรมป่าไม้ พร้อมคณะ เข้าพบนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง เพื่อหารือถึงการประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและบูรณาการทำงานร่วมกัน

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3​ (ลำปาง) กรมป่าไม้ ได้จัดทำโครงการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่อ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ประกอบด้วยกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ และสร้างฝายชะลอน้ำ ดำเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 7 ป่า ของอำเภอแม่ทะ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

วัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย 1.เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและคงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพธรรมชาติเดิมระบบนิเวศมีความสมบูรณ์หลากหลายและกลับคืนสู่ความสมดุล 2.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรในพื้นที่มีส่วนร่วมในการควบคุม ดูแล และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 3.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่อย่างยั่งยืน และ 5.เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการระหว่างภาคประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ อบจ.ลำปาง เพื่ออนุรักษ์ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศน์ และนโยบายของนายก อบจ.ลำปาง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งจะได้มีการประสานและบูรณาการทำงานร่วมกัน

ด้าน นายก อบจ.ลำปาง กล่าวว่า ในส่วนของกิจกรรมการสร้างฝาย อบจ.ลำปาง มีความต้องการให้มีการจ้างแรงงานในพื้นที่ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาหมอกควันไฟป่าแล้ว ยังเกิดการจ้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน ช่วยบรรเทาปัญหาการว่างงานจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในอีกทางหนึ่ง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ