สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ร่วมกับชาวบ้านจิตอาสาขุดลอกลำห้วย เก็บน้ำใช้ช่วงหน้าแล้ง เพื่อช้างและการอุปโภคบริโภคของประชาชน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 22 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 520 ครั้ง

     สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  นำโดยนายสุรัตน์ชัย  อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ชุมชนบ้านปางหละ และจิตอาสา ได้ร่วมกันดำเนินการพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำ โดยการขุดลอกลำห้วย เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง

     ซึ่งน้ำจากแหล่งดังกล่าว ถือเป็นวัตถุดิบหลัก สำหรับผลิตเป็นน้ำประปาภูเขา เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนบ้านปางหละ และช้างของศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และการดำรงชีวิต

     ทั้งนี้ในปัจจุบันศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ มีหน้าที่ดูแลช้างชราให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยเป็นช้างที่เกษียณจากการทำงาน หรืออาจจะเป็นช้างพิการ ตาบอด ช้างที่ได้รับสารเสพติดเนื่องมาจากใช้ทำไม้ และช้างอันตราย เปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังสุดท้ายของช้าง โดยเน้นการเลี้ยงดูที่สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างคนกับช้าง เลี้ยงในป่าและมีโรงผลิตยาสมุนไพรช้างที่สามารถผลิตได้เฉลี่ยเดือนละ 600 กิโลกรัม

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ