จังหวัดลำปาง หารือแนวทางโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อให้ประชาชน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 13 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 521 ครั้ง

ที่ห้องประชุมเวียงละกอน (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร โดยการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (กองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานฯ) โดยมี นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร/ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วมการประชุม

ที่ประชุมได้หารือแนวทางปฏิบัติในการดำเนินโครงการฯ จังหวัดลำปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเตรียมความพร้อมการขอรับการสนับสนุนโครงการดังกล่าวในปีถัดไป ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีกลุ่มเกษตรกรที่แจ้งความประสงค์และมีความพร้อมในการดำเนินการ จำนวน ทั้งสิ้น 38 บ่อ อยู่ในพื้นที่ 14 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ คือ เป็นการรวมกันของสมาชิกเกษตรกร 7 ครัวเรือน/ มีบ่อบาดาลอยู่แล้ว ขนาด 5 นิ้วขึ้นไป ลึกมากกว่า 50 เมตร ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และบ่อบาดาลมีใบอนุญาตเจาะ นบ.4 และ นบ.5 และเจ้าของบ่อบาดาล คือประธานกลุ่ม ต้องเซ็นหนังสือยินยอมให้ก่อสร้าง โดยระบุจำนวนพื้นที่การให้ความยินยอม

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หรือที่สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน www.enconfund.go.th

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ