สนง.​เกษตร จ.ลำปาง จัดอบรมการส่งเสริมผลิตพืชผักปลอดภัยและผักอินทรีย์ได้มาตรฐาน พร้อมมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วม พื้นที่ อ.เสริมงาม

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 430 ครั้ง

     ที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตรส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยและผักอินทรีย์ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิต วัสดุการเกษตรและครุภัณฑ์ โครงการลำปางสร้างสรรค์ปันสุข เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ซึ่งในครั้งนี้จัดอบรมโดยกลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเสริมงาม ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 30 ราย

     ทั้งนี้ในปัจจุบันผู้บริโภค ยังคงมีแนวโน้มการบริโภคสินค้าเกษตร ที่มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะพืชผัก ที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งเกษตรกรบางส่วนมีความต้องการที่จะผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย แต่บางรายยังขาดความรู้ และทักษะในการผลิต ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าว จะเป็นการพัฒนาเกษตรกรกรให้สามารถผลิต และจัดการสินค้าเกษตรได้ตามความต้องการของตลาดต่อไปในอนาคต

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ